VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání

Posláním Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč je poskytovat odbornou pomoc, péči, podporu, ochranu a bezpečí dětem, ve věku od 0 do 18 let, které se nacházejí v akutní osobní či rodinné nouzi. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a psychologické a jiné obdobné nutné péči (§42 ods. 1 zákona
o SPOD). Zařízení zajišťuje také odbornou pomoc a podporu zákonným zástupcům
a rodinám těchto dětí, a to se zřetelem na nejlepší blaho dítěte a jeho individualitu.

Cíle

Cílem zařízení je:

 • překlenout období rodinné krize a navrátit děti umístěné v zařízení zpět do původní příp. širší rodiny, je-li to v zájmu dětí
 • poskytnout dětem péči co nejvíce podobnou péči v rodině

Cílová skupina

 1. Cílovou skupinou zařízení jsou děti vyžadující okamžitou pomoc a ochranu ve věku od 0 do 18 let. Jedná se o děti:
 • které se ocitly bez jakékoliv péče
 • jejichž životy nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy
 • které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku
 • tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané
 • které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohroženy jejich základní práva
 1. Děti jsou do zařízení umísťovány z celé České republiky. V nutných případech je pomoc poskytována i dětem, které nemají na území ČR trvalý pobyt.

Zásady poskytování služby

Při poskytování služby se řídíme následujícími zásadami:

 1. Zásada respektování hodnot dítěte – respektujeme životní hodnoty dítěte
  a máme úctu k jeho jedinečnosti a odlišnosti.
 2. Zásada respektování volby dítěte – dítě může v rámci možností zařízení uplatňovat svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být samo sebou, s porozuměním důsledků své volby.
 3. Zásada rovného zacházení – přistupujeme rovně ke všem dětem, neupřednostňujeme jedno dítě na úkor jiných.
 4. Zásada individuálního přístupu – přistupujeme ke každému dítěti individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí.
 5. Zásada profesionálního poskytnutí služby – služby poskytujeme profesionálně. Rozšiřování vědomostí a zdokonalování schopností nám umožňuje poskytovat kvalitní služby.
 6. Zásada flexibility – služba je v průběhu času přizpůsobována potřebám dětí.