Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč

Posláním zařízení je poskytovat okamžitou, krizovou, krátkodobou pomoc ohroženému dítěti, spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího charakteru. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v zajištění bezpečí,
v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování a v zajištění zdravotních služeb
a psychologické péče.

Cílem zařízení je:

 • překlenout období rodinné krize a navrátit děti umístěné v zařízení zpět do původní příp. širší rodiny, je-li to v zájmu dětí
 • v co největší možné míře podporovat kontakty a vztahy dětí se zákonnými zástupci a členy širší rodiny, je-li to v zájmu dětí

Poskytujeme pomoc a ochranu dětem ve věku od 0 do 18 let.

Jedná se o děti:

 • které se ocitly bez jakékoliv péče
 • jejichž životy nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy
 • které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku
 • tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané
 • které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohroženy jejich základní práva

Děti jsou do zařízení umísťovány z celé České republiky. V nutných případech je pomoc poskytována i dětem, které nemají na území ČR trvalý pobyt.

Důvodem pro odmítnutí přijetí dítěte do zařízení je:

 • plná kapacita zařízení
 • pokud zdravotní stav dítěte vyžaduje lékařskou péči

Ochranu a pomoc poskytujeme dětem v rozsahu těchto činností:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zajištění sociálně terapeutických činností
 • zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné péče

Nezaopatřenému dítěti se v zařízení poskytuje osobní vybavení (prádlo, šatstvo a obuv), drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jeho potřebám (stříhání vlasů, holení a pedikúra).

Zařízení spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajišťuje členům rodiny dítěte terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči o dítě a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem SPO.

Děti jsou do zařízení přijímány (v souladu se Zákonem č. 359/1999 Sb. v platném znění) na základě:

 • rozhodnutí soudu
 • smlouvy o poskytování ochrany a pomoci
 • nutnosti zajištění tzv. neodkladné péče o dítě

Zařízení má kapacitu 16 lůžek.

V případě, že je v zařízení volné jen 1 místo a je potřeba přijmout sourozeneckou skupinu, je možné přijmout děti (na dobu nezbytně nutnou) i nad stanovenou kapacitu zařízení).

V případě plné kapacity všech zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Moravskoslezském kraji, je možné na nezbytně nutnou dobu (max. 24 hodin ve všední den a max. 48 hodin během víkendu) přijmout nad kapacitu zařízení dítě nebo sourozeneckou skupinu.

Zásady  

Oporou naší práce jsou diakonické hodnoty:

MILOSRDENSTVÍ pro nás znamená pracovat s laskavostí a srdcem na pravém místě.

Pracujeme poctivě a profesionálně. FORTELNOST nás nutí neustále se zlepšovat.

Tvoříme SPOLEČENSTVÍ, jsme tým, který táhne za jeden provaz.

NADĚJE nám otevírá cesty…

V souladu s těmito hodnotami dodržujeme následující zásady poskytování služby:

 1. Zásada respektování hodnot dítěte – respektujeme životní hodnoty dítěte a máme úctu k jeho jedinečnosti a odlišnosti.
 2. Zásada respektování volby dítěte – dítě může v rámci možností zařízení uplatňovat svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být samo sebou, s porozuměním důsledků své volby.
 3. Zásada rovného zacházení – přistupujeme rovně ke všem dětem, neupřednostňujeme jedno dítě
  na úkor jiných.
 4. Zásada individuálního přístupu – přistupujeme ke každému dítěti individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí.
 5. Zásada profesionálního poskytnutí služby – služby poskytujeme profesionálně. Rozšiřování vědomostí a zdokonalování schopností nám umožňuje poskytovat kvalitní služby.
 6. Zásada flexibility – služba je v průběhu času přizpůsobována potřebám dětí.

Jsme primárně financováni formou státního příspěvku prostřednictvím KRAJSKÉHO ÚŘADU Moravskoslezského kraje. 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Při realizaci projektu jsme finančně podporováni dárci.

"Multidisciplinární tým Náruče" rozvíjející multidisciplinární přístup v přímé psychologické péči o děti vyžadující okamžitou pomoc v Náruči byl podpořen v roce 2022 nadačním příspěvkem z prostředků sbírkového projektu Pomozte dětem. 

Děkujeme, že můžeme s Kuřetem pomáhat dětem v Náruči!

PD_trojlogo_barevne_ctverec

Korespondenční adresa

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč
Syllabova 20
Ostrava - Vítkovice
70300

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Simona Pultarová
Telefon: 737 432 842
Mobil: 605 289 278
E-mail: _nyDRbenW7c-U75c-gvo5cjjWonhTj
Www: ostrava.diakonie.cz

Otevírací doba

nepřetržitě