Veřejný závazek

Poslání

Posláním denního stacionáře Domovinky pro seniory je umožnit osobám starším 60- ti let, které mají sníženou soběstačnost být mezi lidmi a zapojit se do nabízených aktivit stacionáře. Uživatelům poskytujeme pomoc a podporu s přihlédnutím k jejich individuálním přáním a zvláštnostem, podporujeme jejich soběstačnost a snažíme se o jejich maximální spokojenost. 

Cíle služby

Cílem služby je :

 • uživatel navazuje a rozvíjí vztahy se svými vrstevníky
 • uživateli je poskytována pomoc a podpora způsobem, který odpovídá jeho přáním a potřebám
 • uživatel je podporován v soběstačnosti
 • uživatel je podporován v aktivním trávení volného času

Okruh oprávněných osob (cílová skupina)

Cílovou skupinu uživatelů denního stacionáře tvoří osoby starší 60-ti let bydlící v Ostravě a nejbližší spádové oblasti, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu od ranních do odpoledních hodin, a to od pondělí do pátku.

Naše služba není určena:

 • osobám, které se nejsou schopny ani s podporou přemístit či přesunout z vozíku
  na křeslo, WC

 

Zásady poskytování služby:

 • Zásada respektování hodnot uživatele – respektujeme životní hodnoty uživatele a máme úctu k jeho jedinečnosti a odlišnosti.
 • Zásada respektování volby uživatele – uživatel může v zařízení a také při řešení své nepříznivé situace uplatňovat svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být sám sebou, s porozuměním důsledků své volby. ´
 • Zásada rovného zacházení – přistupujeme rovně ke všem uživatelům, neupřednostňujeme jednoho uživatele na úkor jiných.
 • Zásada individuálního přístupu – přistupujeme ke každému uživateli individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí.
 • Zásada profesionálního poskytnutí služby – služby poskytujeme profesionálně. Rozšiřování vědomostí a zdokonalování schopností nám umožňuje poskytovat kvalitní služby.
 • Zásada partnerství – spolupráce – uživatel je v rovnocenném postavení k pracovníkovi, není pasivním příjemcem, ale aktivním partnerem.
 • Zásada nezávislosti – snažíme se o udržení a zvýšení soběstačnosti uživatele, nikoli o posílení závislosti.
 • Zásada flexibility – služba je v průběhu času přizpůsobována potřebám uživatele.