Veřejný závazek

Poslání

Posláním Pečovatelské služby v rodinách je prostřednictvím poskytované pomoci a podpory umožnit osobám starším 18 let se sníženou soběstačností setrvat v jejich domovech, zachovat jejich dosavadní způsob života a přirozené vazby.

Cíle služby

Cílem Pečovatelské služby v rodinách je:      

 • umožnit uživatelům žít co možná nejdéle ve své vlastní domácnosti
 • poskytovat pomoc a podporu způsobem, který odpovídá přáním a potřebám konkrétních uživatelů
 • podporovat uživatele v soběstačnosti
 • zmírnit sociální izolaci uživatele

Okruh oprávněných osob (cílová skupina)

Cílovou skupinu tvoří osoby starší 18 let se sníženou soběstačností, které potřebují pomoc druhé osoby, s bydlištěm v ostravských městských obvodech Ostrava - Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Svinov, Poruba, Pustkovec, Martinov, Třebovice, Radvanice a Bartovice.

Principy služby 

Zásady poskytování služby:

 • Zásada respektování hodnot uživatele - respektujeme životní hodnoty uživatele a máme úctu k jeho jedinečnosti a odlišnosti.
 • Zásada respektování volby uživatele - uživatel může při poskytování služby a také při řešení své nepříznivé situace uplatňovat svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být sám sebou, s porozuměním důsledků své volby.
 • Zásada rovného zacházení - přistupujeme rovně ke všem uživatelům, neupřednostňujeme jednoho uživatele na úkor jiných.
 • Zásada individuálního přístupu - přistupujeme ke každému uživateli individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí.
 • Zásada profesionálního poskytnutí služby - služby poskytujeme profesionálně. Rozšiřování vědomostí a zdokonalování schopností nám umožňuje poskytovat kvalitní služby.
 • Zásada partnerství - spolupráce - uživatel je v rovnocenném postavení k pracovníkovi, není pasivním příjemcem, ale aktivním partnerem.
 • Zásada nezávislosti - snažíme se o udržení a zvýšení soběstačnosti uživatele, nikoli o posílení závislosti.
 • Zásada flexibility - služba je v průběhu času přizpůsobována potřebám uživatele.