Veřejný závazek

Poslání

Posláním týdenního stacionáře Domovinky pro seniory je poskytovat v našem zařízení pobyt a odbornou i lidskou pomoc a podporu osobám starším 50-ti let se sníženou soběstačností. Službu poskytujeme 24 hodin denně, a to od pondělí do pátku. Umožňujeme uživatelům být mezi lidmi a zapojit se do nabízených aktivit. 

Cíle služby

Cílem týdenního stacionáře Domovinky pro seniory je :

 • podporovat soběstačnost uživatele 
 • pracovat s uživatelem na realizaci stanovených cílů spolupráce
 • podporovat trávení volného času uživatele dle jeho představ a možností

Okruh oprávněných osob (cílová skupina)

Cílovou skupinu uživatelů týdenního stacionáře tvoří osoby starší 50-ti let bydlící v Ostravě a nejbližší spádové oblasti, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu 24 hodin denně, a to od pondělí do pátku.

Naše služba není určena:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které se nejsou schopny ani s podporou přemístit či přesunout z vozíku na postel, křeslo, WC
 • osobám s tendencí opouštět zařízení bez cíle a návratu
 • osobám s akutní infekční nemocí, které mohou ohrozit ostatní uživatele zařízení nebo pracovníky
 • osobám ,jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Principy služby

Zásady poskytování služby:

 • Zásada respektování hodnot uživatele – respektujeme životní hodnoty uživatele a máme úctu k jeho jedinečnosti     a  odlišnosti.
 • Zásada respektování volby uživatele – uživatel může v zařízení a také při řešení své nepříznivé situace uplatňovat  svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být sám sebou, s porozuměním důsledků své volby.
 • Zásada respektování práv uživatele a rovného zacházení – prioritní hodnotou je pro nás dodržování a ochrana práv uživatele. Přistupujeme rovně ke všem uživatelům, neupřednostňujeme jednoho uživatele na úkor jiných.
 • Zásada individuálního přístupu – přistupujeme ke každému uživateli individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí.
 • Zásada profesionálního poskytnutí služby – služby poskytujeme profesionálně. Rozšiřování vědomostí a zdokonalování schopností nám umožňuje poskytovat kvalitní služby.
 • Zásada partnerství – spolupráce – uživatel je v rovnocenném postavení k pracovníkovi, není pasivním příjemcem, ale aktivním partnerem.
 • Zásada nezávislosti – snažíme se o udržení a zvýšení soběstačnosti uživatele, nikoli o posílení závislosti.
 • Zásada flexibility – služba je v průběhu času přizpůsobována potřebám uživatele.