Veřejný závazek

Poslání

Posláním Domovinky pro seniory - týdenního stacionáře je poskytnout osobám starším 60 let, které mají sníženou soběstačnost, pobyt, pomoc a podporu, s přihlédnutím k jejich individuálním přáním
a zvláštnostem. Uživatelům umožňujeme být mezi lidmi a zapojit se do nabízených aktivit stacionáře. 

Cíle služby

Cíle Domovinky pro seniory - týdenního stacionáře:

 • uživatel navazuje a rozvíjí vztahy se svými vrstevníky
 • uživateli je poskytována pomoc a podpora způsobem, který odpovídá jeho přáním a potřebám
 • uživatel je podporován v soběstačnosti
 • uživatel je podporován v aktivním trávení volného času

Okruh oprávněných osob (cílová skupina)

Cílovou skupinu uživatelů Domovinky pro seniory - týdenního stacionáře tvoří osoby starší 60 let bydlící v Ostravě a v celém Moravskoslezském kraji, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu od pondělí do pátku.

Naše služba není určena:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutní infekční nemocí, které mohou ohrozit ostatní uživatele zařízení nebo pracovníky
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobám, které se nejsou schopny ani s podporou přemístit či přesunout z vozíku na postel, křeslo, WC

Zásady poskytování služby

Oporou naší práce jsou diakonické hodnoty:

MILOSRDENSTVÍ pro nás znamená pracovat s laskavostí a srdcem na pravém místě.

Pracujeme poctivě a profesionálně. FORTELNOST nás nutí neustále se zlepšovat.

Tvoříme SPOLEČENSTVÍ, jsme tým, který táhne za jeden provaz.

NADĚJE nám otevírá cesty…

V souladu s těmito hodnotami dodržujeme následující zásady poskytování služby:

 1. Zásada respektování hodnot uživatele – respektujeme životní hodnoty uživatele a máme úctu k jeho jedinečnosti a odlišnosti.
 2. Zásada respektování volby uživatele – uživatel může v zařízení a také při řešení své nepříznivé situace uplatňovat svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být sám sebou, s porozuměním důsledků své volby.
 3. Zásada rovného zacházení – přistupujeme rovně ke všem uživatelům, neupřednostňujeme jednoho uživatele na úkor jiných.
 4. Zásada individuálního přístupu – přistupujeme ke každému uživateli individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí.
 5. Zásada profesionálního poskytnutí služby – služby poskytujeme profesionálně. Rozšiřování vědomostí a zdokonalování schopností nám umožňuje poskytovat kvalitní služby.
 6. Zásada partnerství – spolupráce – uživatel je v rovnocenném postavení k pracovníkovi, není pasivním příjemcem, ale aktivním partnerem.
 7. Zásada nezávislosti – snažíme se o udržení a zvýšení soběstačnosti uživatele, nikoli o posílení závislosti.
 8. Zásada flexibility – služba je v průběhu času přizpůsobována potřebám uživatele.