Poslání

Posláním Domovinky pro seniory - odlehčovací služby je poskytnout potřebnou pomoc
a podporu osobám starším 60 let, o které jinak pečuje osoba blízká v jejich domácím prostředí. Tuto pomoc zajišťujeme v době víkendů, kdy si pečující osoba potřebuje odpočinout od náročné péče nebo jim pomáháme v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit.

Cíle služby

Cíle služby jsou:

 • zajistit potřebnou pomoc a podporu lidem, kterou v danou chvíli nemůže poskytnout rodinný pečující
 • podpořit rodinné pečující tím, že jim umožníme nezbytný odpočinek, aby nadále mohli o své blízké pečovat doma
 • zajistit takovou pomoc a podporu, která odpovídá přáním a potřebám uživatelů

   Cílová skupina

Cílovou skupinu uživatelů Domovinky pro seniory – odlehčovací služby tvoří osoby starší 60 let bydlící v Ostravě a v celém Moravskoslezském kraji, které mají sníženou soběstačnost, včetně osob se syndromem demence, a o které běžně pečuje jejich blízká osoba v domácím prostředí.

Naše služba není určena:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutní infekční nemocí, které mohou ohrozit ostatní uživatele zařízení nebo pracovníky
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osobám, které se nejsou schopny ani s podporou přemístit či přesunout z vozíku
  na postel, křeslo, WC

Zásady poskytování služby

Oporou naší práce jsou diakonické hodnoty:

MILOSRDENSTVÍ pro nás znamená pracovat s laskavostí a srdcem na pravém místě.

Pracujeme poctivě a profesionálně. FORTELNOST nás nutí neustále se zlepšovat.

Tvoříme SPOLEČENSTVÍ, jsme tým, který táhne za jeden provaz.

NADĚJE nám otevírá cesty…

V souladu s těmito hodnotami dodržujeme následující zásady poskytování služby:

 1. Zásada respektování hodnot uživatele – respektujeme životní hodnoty uživatele
  a máme úctu k jeho jedinečnosti a odlišnosti.
 2. Zásada respektování volby uživatele – uživatel může v zařízení a také při řešení své nepříznivé situace uplatňovat svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být sám sebou, s porozuměním důsledků své volby.
 3. Zásada rovného zacházení – přistupujeme rovně ke všem uživatelům, neupřednostňujeme jednoho uživatele na úkor jiných.
 4. Zásada individuálního přístupu – přistupujeme ke každému uživateli individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí.
 5. Zásada profesionálního poskytnutí služby – služby poskytujeme profesionálně. Rozšiřování vědomostí a zdokonalování schopností nám umožňuje poskytovat kvalitní služby.
 6. Zásada partnerství – spolupráce – uživatel je v rovnocenném postavení k pracovníkovi, není pasivním příjemcem, ale aktivním partnerem.
 7. Zásada nezávislosti – snažíme se o udržení a zvýšení soběstačnosti uživatele, nikoli o posílení závislosti.
 8. Zásada flexibility – služba je v průběhu času přizpůsobována potřebám uživatele.