Veřejný závazek

 

Poslání

Posláním Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi Diakonie ČCE - střediska v Ostravě je poskytovat pomoc, podporu a azylové ubytování na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi z Ostravy i z celého Moravskoslezského kraje, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení nebo domácím násilím.

Cíle služby

 • zmírnit složitou životní situaci žen a matek s dětmi spojenou se ztrátou bydlení nebo domácím násilím, což povede k začlenění do společnosti
 • poskytnout ženám a matkám s dětmi bezpečné prostředí formou azylového ubytování
 • dosáhnout toho, že ženy a matky s dětmi si zajistí samostatné bydlení mimi azylový dům do 6 (max. 12) měsíců od počátku využívání služby

 

Vymezení cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou dospělé ženy a  matky se svými nezletilými dětmi do 18 let jejich věku, které se ocitly v  nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a  domácím násilím z  Ostravy i z celého Moravskoslezského kraje.

Žadatelky s trvalým bydlištěm mimo Moravskoslezský kraj mohou být přijaty pouze v případě, že nejsou v pořadníku žadatelky s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji.

Naše služba není určena:

 • osobám imobilním (výjimku tvoří imobilní dítě, jehož matka je schopna péči o něj zajistit)
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutní infekční nemocí, které mohou ohrozit ostatní uživatele zařízení nebo pracovníky
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

Zásady poskytování služby

Oporou naší práce jsou diakonické hodnoty:

MILOSRDENSTVÍ pro nás znamená pracovat s laskavostí a srdcem na pravém místě.

Pracujeme poctivě a profesionálně. FORTELNOST nás nutí neustále se zlepšovat.

Tvoříme SPOLEČENSTVÍ, jsme tým, který táhne za jeden provaz.

NADĚJE nám otevírá cesty…

V souladu s těmito hodnotami dodržujeme následující zásady poskytování služby:

 • Zásada respektování hodnot uživatele – respektujeme životní hodnoty uživatele a máme úctu k jeho jedinečnosti a odlišnosti.
 • Zásada respektování volby uživatele – uživatel může v zařízení a také při řešení své nepříznivé situace uplatňovat svou vůli (uživatelé – děti mohou svou vůli uplatňovat omezeně z důvodu uplatňování výchovných postupů ze strany uživatelek - matek), jednat na základě svých rozhodnutí, být sám sebou, s porozuměním důsledků své volby.
 • Zásada rovného zacházení – přistupujeme rovně ke všem uživatelům, neupřednostňujeme jednoho uživatele na úkor jiných.
 • Zásada individuálního přístupu – přistupujeme ke každému uživateli individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí.
 • Zásada profesionálního poskytnutí služby – služby poskytujeme profesionálně. Rozšiřování vědomostí a zdokonalování schopností nám umožňuje poskytovat kvalitní služby.
 • Zásada partnerství – spolupráce – uživatel je v rovnocenném postavení k pracovníkovi, není pasivním příjemcem, ale aktivním partnerem (tato zásada není uplatňována vůči uživatelům – dětem).
 • Zásada nezávislosti – snažíme se o udržení a zvýšení soběstačnosti uživatele, nikoli o posílení závislosti (tato zásada není uplatňována vůči uživatelům – dětem).
 • Zásada flexibility – služba je v průběhu času přizpůsobována potřebám uživatele.